People

Dr. Mingxia Liu

Postdoc Fellow & Research Assistant

Dr. Chunfeng Lian
Dr. Erkun Yang

Dr. Hao Guan

Undergraduate Students

Mr. Qiuyang Zhang

Visiting PhD/MS Students

Mr. Dongren Yao
Ms. Yunbi Liu

Alumni

Mr. Yongsheng Pan
Mr. Mingliang Wang
Dr. Tao Zhou
Dr. Jing Zhang
Dr. Aimei Dong

Mr. Zhenyuan Ning

Dr. Bo Wang
%d bloggers like this: